Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р. – Кіровоград – Київ – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 94 с.

 

До збірника включено тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем нумізматики та історії грошового обігу. Тези, що увійшли до випуску, можуть бути корисними фахівцям у галузі спеціальних знань історичної науки, архівних, бібліотечних, музейних працівників, науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ гуманітарного профілю.

 

 

 

Проблемы нумизматики в системе специальных отраслей исторической науки: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции, 5-6 ноября 2015 - Кировоград - Киев – Переяслав-Хмельницкий, 2015 - 94 с.

В сборник включены тезисы докладов участников III Международной научно-практической конференции по проблемам нумизматики и истории денежного обращения. Тезисы, вошли к выпуску, могут быть полезны специалистам в области специальных знаний исторической науки, архивных, библиотечных, музейных работников, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов вузов гуманитарного профиля. [pdf] 3,3 Mb


Оглавление:
 

Реєнт О. НУМІЗМАТИКА В СИСТЕМІ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Черновол М. ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА В НУМІЗМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Filipow K. ZYGMUNT GLOGER – KOLEKCJONER MONET I MEDALI – JEGO «ENCYKLOPEDIA STAROPOLSKA»

Швець О. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В НУМІЗМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Тупчієнко М. ДЕЛЬФІНЧИКИ З ГОСПОДАРЧОЇ ЗЕМЛЯНКИ ПЕРЕДМІСТЯ ОЛЬВІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗКОПОК 2003 р.)

Мизгін К. РИМСЬКІ МОНЕТИ ІІІ ст. н.е. НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ДЕЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НОВИМИ ЗНАХІДКАМИ

Надвірняк О., Надвірняк О. РИМСЬКА МОНЕТА ТА ЇЇ «НАСЛІДУВАННЯ» У КОНТЕКСТІ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ ПЛЕМЕН ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МЕЖИРІЧЧЯ СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА І ПІВДЕННОГО ПОБУЖЖЯ)

Шуліка М. ТОПОГРАФІЯ ЗНАХІДОК МОНЕТ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНУ В УКРАЇНІ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Жарко В. КЛАД ФАЛЬШИВИХ ГІСТАМЕНОНІВ І ПЛАТІЖНИХ ЗЛИВКІВ З ГОРОДЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Колибенко О., Колибенко О. ДО ПИТАННЯ ПРО МОНЕТИ ВІД БОЯРИНА РАТИБОРА

Моісеєнко М. НОВІ ДАНІ ЩОДО ТОПОГРАФІЇ СРІБЛЯНИКІВ СВЯТОПОЛКА

Кулешов С. ПРО ДЕЯКІ НАСЛІДУВАННЯ НІМЕЦЬКИХ ДЕНАРІЇВ ХІ століття, ЗНАЙДЕНІ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Булава Л. НЕВЕЛИКИЙ КОМПЛЕКС ДЖУЧИДСЬКИХ ДАНГІВ 1370-х років

Коваленко Ю. МОНЕТИ ЗОЛОТОЇ ОРДИ З ДАВНЬОРУСЬКОГО ГЛУХОВА ТА ЙОГО ОКРУГИ

Бакалець О. ЗНАХІДКИ МОНЕТ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ТА КРИМСЬКОГО ХАНСТВА ХІV-ХVІІІ ст. НА ТЕРИТОРІЇ ВІННИЧЧИНИ

Орлик В. ЗНАХІДКИ НА ВОЛИНІ МОНЕТ БАНАТУ СЕВЕРИН ІЗ СИМВОЛІКОЮ ТЕВТОНСЬКОГО ОРДЕНУ

Погорiлец О. РАХУНКОВІ ОДИНИЦІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ ТА ГАЛИЦЬКОЇ РУСІ: «ПОДІЛЬСЬКА КОПА» ТА «РУСЬКА КОПА» (II пол. XIV-XV ст.) – ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ТА МОНЕТНЕ НАПОВНЕННЯ

Івакін Г., Козубовський Г. НУМІЗМАТИЧНІ ЗНАХІДКИ XIV-XV ст. З РОЗКОПОК МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБОРУ

Бойко-Гагарін А. ПРИВАТНІ ПІДРОБКИ МОНЕТ БРАНДЕНБУРГУ-ПРУССІЇ У ЗНАХІДКАХ УКРАЇНИ

Карач А. О ФАЛЬШИВОМ ЛИТОВСКОМ ТРЁХГРОШОВИКЕ 1563 года

Безпалько В. ПОТРІЙНІ ГРОШІ В РЕАЛІЯХ ГРОШОВОГО ОБІГУ кінця XVI ст. ЗА ДОКУМЕНТАМИ ВОЛИНІ

Зразюк З. СКАРБИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКАРЇНИ

Шаталін І. НОВИЙ РІЗНОВИД КОРОННОГО ОРТУ 1621 року

Шостопал А. ПРО ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ЦИФР «1» ТА «6» НА ГДАНСЬКИХ ОРТАХ СИГІЗМУНДА ІІІ ВАЗИ

Коцур В. ЄФІМОК З ПРИЗНАКОМ У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

Пластун О. МОНЕТНІ СКАРБИ ДЕРАЖНЯНЩИНИ XVI – початку XVIІІ cт.

Клюєв А. МОНЕТНІ СКАРБИ М. ГЛУХОВА ТА ЙОГО ОКРУГИ (друга половина XVII-XVIII ст.)

Циганенко Л. ТУРЕЦЬКІ СКАРБИ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ФОРТЕЦІ

Пасічник Н. ДОСЛІДЖЕННЯ І.І. ПАТЛАЄВСЬКИМ МОНЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В першій половині ХVІІІ століття

Чайка І. ГРОШОВА РЕФОРМА Е.Ф КАНКРІНА ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ СПЛАТИ ПОДАТЕЙ НА СРІБНУ МОНЕТУ (ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) 1839-1840 рр.

Скороход О. ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ДОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД

Кузьменко А. ПАМ’ЯТНІ МОНЕТИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У КОЛЕКЦІЇ ФОНДІВ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

Крижанівський В. ДОКУМЕНТИ АРХІВУ ФОРТЕЦІ СВ. ЄЛИЗАВЕТИ – ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА «ИСТОРИЧЕСКОГО ОЧЕРКА ГОРОДА ЕЛИСАВЕТГРАДА» 1897 р.

Орлик С. ПРОБЛЕМИ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: РОЗМІННІ МАРКИ ТА КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗНАКИ

Kuklik B. PIENIĄDZ NA ZIEMIACH POLSKICH PO WIELKIEJ WOJNIE: OD MARKI DO ZŁOTEGO

Ravaitytė-Kučinskienė А. HISTORICAL MEMORY IN INTER-WAR LITAS BANKNOTES

Швець Д. БАНКНОТИ ФРАНЦІЇ 1930-1960 років

Барашкова О. МИСТЕЦТВО ТА НУМІЗМАТИКА: ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МОНЕТНОМУ ДВОРІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ТА ЮВІЛЕЙНИХ МОНЕТ

НАШІ АВТОРИ