logo-PTNKonferencja „Utracone kolekcje numizmatyczne”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Numizmatyczne organizuje konferencję „Utracone kolekcje numizmatyczne”, która odbędzie się 6-7 grudnia 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, Plac Zamkowy 4.

Głównym celem konferencji jest zapoznanie się ze stanem badań na temat zaginionych kolekcji numizmatycznych, nie zawężając tematu ramami czasowymi ani przyczynami strat, mając jednak na uwadze głównie straty numizmatyki polskiej, przewidując jednocześnie, że większość tematów będzie dotyczyła strat poniesionych podczas II wojny światowej.

Zważywszy jednak na to, że dla nas numizmatyków każda utrata zbiorów, także tych nie związanych z Polską jest bolesna i niejednokrotnie powoduje nieodwracalne straty dla nauki, przewidujemy dopuszczenie do dyskusji także naszych kolegów numizmatyków z zagranicy, aby mogli zaprezentować problemy ze swoimi utraconymi kolekcjami oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami nad sposobami ich poszukiwań, dążących do ich odzyskania.

Planowane jest wydanie w 2019 r. publikacji zawierającej materiały konferencyjne.

Poniżej podajemy wstępny grafik

01.02.-31.09.2018 Przyjmowanie zgłoszeń referatów

01.03.-30.10.2018 Przyjmowanie abstraktów referatów

06-07.12.2018 Konferencja

07.20.2018- 30.05.2019 Przyjmowanie materiałów do druku wydawnictwa pokonferencyjnego

Zgłoszenia i abstrakty prosimy przesyłać na adres Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszanego tematu.

Z poważaniem

Barbara Solarewicz                                   Dyrektor Biura ZG PTN

 

______________________________________________________________________________________________

Конференция «Утерянные нумизматические коллекции»

Дамы и господа, любезно сообщаем вам, что Польское нумизматическое общество организует конференцию «Утраченные нумизматические коллекции», которая состоится 6-7 декабря 2018 года в Королевском замке в Варшаве, Plac Zamkowy 4.

Основная цель конференции - ознакомиться с состоянием исследований пропавших нумизматических коллекций, не ограничивая тему временными рамками или причинами потерь, но имея в виду главным образом потери польской нумизматики, ожидая, что большинство тем будут относиться к потерям, понесенным во время Второй мировой войны.

Однако, учитывая, что для нас, нумизматов, всякая потеря коллекций, в том числе не связанных с Польшей, болезненна и часто вызывает необратимые потери для науки, мы предполагаем, что наши коллеги-иностранцы-нумизматы представят свои проблемы с потерянными коллекциями и поделится ими их наблюдения за путями их поиска, стремясь их восстановить.

В 2019 году планируется опубликовать публикацию, содержащую материалы конференции.

Ниже приведен первоначальный график:

01.02.–31.09.2018 Принятие заявок

01.03.–30.10.2018 Принятие тезисов докладов

06-07.12.2018 Конференция

07.20.2018 – 30.05.2019 Принятие материалов для публикаций после конференции

Заявки и тезисы следует направлять по адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Организаторы оставляют за собой право не принимать представленную тему.

Искренне ваша

Барбара Соларевич                                                             Директор офиса ZG PTN

______________________________________________________________________________________________

Dear Sir / Madam,

We kindly inform that the Polish Numismatic Society is organizing a conference on "Lost numismatic collections",
which will take place on 6-7 December 2018 at the Royal Castle in Warsaw, Plac Zamkowy 4.

The main purpose of the conference is to present the state of research on missing numismatic collections.
Topics will not be limited by time frames or causes of losses, but it will mainly concern losses of Polish numismatics incurred during World War II.

However, considering that for us numismatists, every loss of collections, including those not related to Poland, is painful and often causes irreparable losses to science, we invite foreign numismatists to present their problems with their lost collections and share us their observations on the ways of their search, seeking to recover them.

It is planned to issue in 2019 a publication containing conference materials.

Below is a preliminary schedule

01.02.-31/09/2018 Registration of participants

01.03.-30/10/2018 Delivery of abstract

06-07.12.2018 Conference

07.20.2018- 30/05/2019 Delivery of materials for post-conference publications

Applications and abstracts should be sent to Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

The organizers reserve the right to refuse the topic reported.

Sincerely

Barbara Solarewicz                                          Executive director


_________________________________________

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE
ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Jezuicka 6/8

00-281 Warszawa

tel./faks: +48 22 831 39 28

www.ptn.pl, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

NIP 525-15-68-640

KONTO 87 1240 2887 1111 0010 4605 4055