Вблизи Гродно, в гмине Кузница, найден клад римских монет

В нескольких десятках километров от Гродно (Беларусь), на территории гмины Кузница (Польша), найден клад из около 140 римских монет, времен правления императора Адриана  (117-138). Об этой находке сообщил польский информационный портал, ниже представлена информация на польском и русском языках.

Unikalne znalezisko w gminie Kuźnica.      Srebrne monety sprzed dwóch tysięcy lat

Rzymskie denary zostały przypadkowo znalezione kilka dni temu w pobliżu Kuźnicy (powiat sokólski) przez okolicznych mieszkańców i w środę (11 maja) przekazane do urzędu gminy. - Jest to najciekawsze i największe znalezisko tego typu na Podlasiu. Srebrne monety pochodzą z czasów cesarstwa Hadriana, czyli z lat 117-138 - mówi Onetowi wójt gminy Kuźnica Paweł Mikłasz.

 

Уникальная находка в гмине Кузница. Серебряные монеты, которым две тысячи лет

Римские динарии были случайно найдены несколько дней назад вблизи от Кузницы (повет сокульски) местными жителями и в среду (11 мая), их передали в правление гмины. – Это интереснейшая и наибольшая находка такого типа на Подлясье. Серебряные монеты со времен империи Адриана, т.е. с 117-138 годов, - говорит корреспонденту Oneta войт гмины Кузница Павел Миклаш.

 

Wójt Kuźnicy Paweł Mikłasz                 Foto: Urząd Gminy Kuźnica

Wójt przekazał znalezisko do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. - Monety zostaną zbadane przez eksperta Muzeum Podlaskiego, który określi ich dokładną wartość. Planujemy pojechać na miejsce znaleziska z archeologiem i przeprowadzić tam specjalistyczne badania - mówi Onetowi konserwator Andrzej Nowakowski.

Cenne przedmioty, które trafiają do zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, podobnie jak znalezione kilka dni temu rzymskie denary, pochodzą z przypadkowych znalezisk. - Są przekazywane przez znalazców w formie darów. Zbiory zaczęły się powiększać o materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych razem z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w Białymstoku - informuje kierownik działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Halina Karwowska.

 

Войт передал находку Воеводскому Хранителю Памятников в Белостоке – Монеты будут исследованы экспертом Подляского Музея, который определит их точную ценность. Мы планируем поехать на место находки с археологом и провести там специализированные обследования - говорит корреспонденту Oneta хранитель Анджей Новаковский.

Ценные предметы, которые попадают в собрание  Подляского Музея в Белостоке, также как найденые несколько дней назад римские динарии, происходят из случайных находок. – Они переданы их нашедшими в форме подарков. Собрание музея начались увеличиваться материалами из археологических раскопок, проводимых  вместе с Хранителем Ахеологических Памятников в Белостоке - сообщает руководитель отдела археологии Подляского  Музея в Белостоке, Халина Карвовска.

 

Unikalne znalezisko w gminie Kuźnica. Srebrne monety sprzed dwóch tysięcy lat        Foto: Urząd Gminy Kuźnica

Muzeum samodzielne prace wykopaliskowe rozpoczęło w 1961 r. od badań ratowniczych na cmentarzysku kurhanowym z V-VI i VI-VII w. w Krzywólce koło Suwałk. Najdłużej trwającymi terenowymi pracami muzealnymi (1962 - 1975) były badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego (składającego się z grodziska dwóch osad i cmentarzyska) w Świecku Strumianach koło Wysokiego Mazowieckiego.

 

Музей самостоятельные археологические раскопки начал в 1961 году с поисково-спасательных исследований на курганном могильнике V-VI и VI-VII веков в Krzywólce около Сувалок. Наиболее длительными полевыми археологическими раскопками музея (1962 - 1975) были раскопки раннесредневекового комплекса (состоящего из городища, двух селищ и кладбища) в Świecku Strumianach около Wysokiego Mazowieckiego.

Источник информации: Onet wiadomości 

12.05.2016

Читайте также:

Корзун, А. Нумизматический комплекс I–III вв. из собрания музейного фонда Национального банка / А. Корзун // Материалы VI Междунар. нумизмат. конф.: «Нумизматика и архитектура», Минск, 8–11 окт. 2013 г. / Нац. банк Респуб. Беларусь. – Банкаўскі веснік [Спецвыпуск]. – 2014. – N 3 [608]. – С. 9–10.