Материалы XI Международной нумизматической конференции.

 Главное Управление Польского Нумизматического Общества (ZG PTN) передает в руки читателей, нумизматов и любителей истории денежного обращения, фалеристики и медальерного искусства вновь изданный сборник серии «Материалы и исследования»:

 Pieniądz a prapoganda : wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś – Bułgaria – Czechy – Litwa – Łotwa – Mołdawia – Polska – Rosja – Rumunia – Słowacja – Ukraina : materiały z XI Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Augustów, 4–7 VI 2014 / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Zarząd Główny. – Augustów–Warszawa, 2015. – 305 s. [PDF/A] (17,2 Mb)

 

 SPIS TREŚCI – СОДЕРЖАНИЕ: (linki do poszczególnych artykułów - ссылки на отдельные статьи)

 

Przedmowa  ...............................................................................................................................  3

 

Mariusz Mielczarek (Polska)

MONETY JAKO ŚRODEK KOMUNIKOWANIA SIĘ W ANTYCZNEJ

GRECKIEJ POLIS I POZA NIĄ. Z PRZYKŁADEM OLBII

NAD MORZEM CZARNYM .......................................................................................................... 5

 

Eliza Walczak (Polska)

SYMBOLIKA MILITARNEGO ZWYCIĘSTWA

W ANTYCZNYM MENNICTWIE GRECKIM  ........................................................................... 18

 

Aleksandra Jankowska (Polska)

PIENIĄDZ JAKO ELEMENT ATEŃSKIEJ PROPAGANDY

KILKA UWAG  ............................................................................................................................. 24

 

Krzysztof Jarzęcki (Polska)

LUCYLLA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ NUMIZMATYCZNYCH ..................................................... 34

 

Jacek Rakoczy (Polska)

MIĘDZY PROPAGANDĄ MILITARNĄ A POLITYKĄ DYNASTYCZNĄ

– EMISJE MENNICY W RZYMIE ZA SEPTYMIUSZA SEWERA ......................................... 53

 

Jerzy Piniński (Polska)

PROPAGANDA NA MONETACH POLSKICH

W OKRESIE OKOŁO 1070-1173  .......................................................................................... 81

 

Adam Musiałowski (Polska)

IDEOLOGIA I PROPAGANDA NA BRAKTEATACH NIEMIECKICH

XII-XIII W. NA PRZYKŁADZIE ZBIORÓW

MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU ............................................................................ 92

 

Vasyl Orlyk (Ukraine)

TEUTONIC ORDER AND THE BATTLE ON THE VORSKLA RIVER

IN AUGUST,1399 (NUMISMATIC ASPECT) ...................................................................... 100

 

Валентина Дубіцька (Ukraina)

МОНЕТИ РУСЬКИХ УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ

ТА МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СКЛАДІ СКАРБІВ

XIV-XVII СТОЛІТТЯ З КОЛЕКЦІЇ НМІУ .............................................................................. 105

 

Andrij Kryżaniwskij (Ukraina)

PROPAGANDA ROLI KIJOWA JAKO CENTRUM RELIGIJNEGO

NA MONETACH WLODZIMIERZA OLGIERDOWICZA

W II POŁ. XIV W. .................................................................................................................... 110

 

Ростислав Саввов (Ukraina)

НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВНЕЙШИХ МОНЕТ

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО ...................................................................... 118

 

Petr Vorel (Czechy)

POLITICAL SYMBOLISM ON THE COINS OF THE HOLY ROMAN EMPIRE

IN THE MID-SIXTEENTH CENTURY ................................................................................. 126

 

Jarosław Dutkowski (Polska)

PROMOCJA TREŚCI PROTESTANCKICH I PROPAGANDA GDAŃSKA

NA MONETACH I MEDALACH WAZÓW POLSKICH ....................................................... 139

 

Всеволод Юргенсон (Białoruś)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЛАСТИ

НА МОНЕТАХ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ XVII - XVIII ВВ. ..................................................... 162

 

Victor Kotsur (Ukraine)

MONEY CIRCULATION OF THALERS IN UKRAINE:

HISTORIOGRAPHY  ............................................................................................................ 169

 

Михайло Орлик (Ukraina)

АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ

ГРОШОВОГО ОБІГУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1756-1775 РР.) ....................................... 173

 

Arkadiusz Dymowski (Polska)

PARANUMIZMATYCZNE OBIEKTY WZOROWANE

NA MONETACH ANTYCZNYCH

JAKO MEDIUM NOWOŻYTNEJ PROPAGANDY I REKLAMY ......................................... 176

 

Станисловас Саяускас (Литва)

ОСОБЕННОСТИ ПРОПАГАНДЫ В ДЕНЬГАХ .............................................................. 195

 

Ирина Колобова (Беларусь)

МАТЕРИАЛЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА

БЕЛАРУСИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ XIX В. ...................... 207

 

Валерий Колесинский (Беларусь)

МАРКИ ВОЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 1874-1914 ГГ.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МИРОСЛАВА БАРТОШЕВИЦКОГО ................................................. 210

 

Svitlana Orlyk (Ukraine)

FINANCIAL REFORMS AND CURRENCY IN THE RUSSIAN EMPIRE

IN THE 60-IES OF THE XIX CENTURY ........................................................................... 212

 

Juliusz Bieniaś (Polska)

NADRUKI PROPAGANDOWE NA BANKNOTACH ROSJI

Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ I WOJNY DOMOWEJ 1917 -1921 ....................... 217

 

Wojciech Morawski (Polska)

ZŁOTY BLOK 1933-1936. MIĘDZY KALKULACJĄ A PRESTIŻEM .............................. 239

 

Wojciech A. Łonak (Polska)

PROPAGANDOWA FUNKCJA PIENIĄDZA ZASTĘPCZEGO

NA PRZYKŁADZIE EMISJI GORZOWA ŚLĄSKIEGO .................................................... 245

 

Wojciech Rojek (Polska)

KONTAKTY POLSKO-AMERYKAŃSKIE W SPRAWIE ZŁOTA

BANKU POLSKIEGO 1940-1945 ................................................................................... 256

 

Zbyšek Šustek (Słowacja)

PORTRET CZECHOSŁOWACKIEGO PREZYDENTA

KLEMENTA GOTTWALDA (1896-1953)

NA ZNAKACH PIENIĘŻNYCH: ASPEKT PROPAGANDOWY ...................................... 264

 

Nadia Kotsur (Ukraine)

MEDICAL SYMBOLS: HISTORY AND MODERNITY ..................................................... 281

 

Krzysztof Filipow (Polska)

ZBIORY MONET I MEDALI NA ZIEMIACH BIAŁORUSKICH

BYŁEGO WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO ....................................................... 286

 

Виктор Какареко (Беларусь)

НУМИЗМАТИКА БЕЛАРУСИ. БИБЛИОГРАФИЯ ....................................................... 296

 

SPIS TREŚCI ..................................................................................................................... 303