V Международный нумизматический форум

логоС 7 по 9 сентября 2017 года в Августове состоится: „V Forum Numizmatyczne: Polska – Wschód :  Mennice i banki. W 100. Rocznicę utworzenia Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”. Форум организуют: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej wraz zUwB i Pracownią Nauk Pomocniczych Historii XIX-XX.

W dniach 07-09 września 2017 r. w Augustowie „V Forum Numizmatyczne: Polska – Wschód :  Mennice i banki. W 100. Rocznicę utworzenia Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”. Forum organizuje  Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej wraz zUwB i Pracownią Nauk Pomocniczych Historii XIX-XX.  Forum służyć będzie wymianie naukowej i kulturalnej środowisk polskich z udziałem przedstawicieli Europy środkowo-wschodniej.

Jego celem będzie trwała i nieprzerwalna współpraca naukowa ze środowiskiem badaczy zajmujących się historią ziem Rzeczypospolitej Obojga (Trojga) Narodów w aspekcie wspólnego dziedzictwa dziejów Polski i krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem muzealników, archeologów, archiwistów, ekonomistów i historyków. Zależy nam na uświadomieniu szerszym kręgom społeczeństwa wspólnego dziedzictwa poprzez aspekt dziejów i historii mennic i pieniądza.

Ważnym aspektem Forum będzie wypracowanie wspólnej strategii prowadzenia poszerzonych badań, dostępu do materiałów archiwalnych i muzealnych związanych z dziejami dawnej Rzeczypospolitej, a znajdujących się obecnie na terytorium Białorusi, Litwy i Ukrainy i innych krajów. Do współpracy przy realizacji Forum zapraszamy także badaczy z Europy środkowo-wschodniej zajmujących się szeroko pojętą tematyką wschodnią.

Tematem planowanej konferencji jest innowacyjne przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych z całej Europy na temat dziedzictwa kulturowego polsko-wschodniego i oraz dziejów mennic i  pieniądza w szerokim aspekcie kulturowym, gospodarczym i historycznym na ziemiach byłej Rzeczypospolitej (przedrozbiorowej), w ramach wspólnego dziedzictwa Europy od czasów antycznych po współczesność, Forum ustali wzajemne relacje w dziedzictwie kulturowym pomiędzy pieniądzem, kulturą, ekonomią i  rozwojem społecznym na przykładzie Polski i ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w granicach obecnych Republik: Białorusi, Litwy i Ukrainy). Pieniądz w tym aspekcie nie był jak dotychczas kompleksowo przebadany, dlatego zasługuje na większą uwagę. Программа конференции.

Miejsce realizacji Forum-Oficerski Yacht Club w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego1, Organizatorzy zapewniają nocleg oraz nocleg na czas trwania Forum. Wizy npd wymiany naukowej bezpłatne.

 

      Prof. nzw dr hab. Krzysztof Filipow                                        Kierownik Pracowni NPH XIX-XX w.