VI forum

VI Международный нумизматический форум

       УТОЧНЕНО: на 27 -- 29 сентября 2018 года в Августове (Польша) запланировано проведение очередного VI Международного нумизматического форума. Основная тема для пленарного заседания форума: 100 rocznicа zakończenia Wielkiej wojny. Odzyskanie niepodległości przez kraje Europy środkowo-wschodniej (100-летие окончания Великой войны. Восстановление независимости странами центральной и восточной Европы). Иные темы будут оглашены на заседаниях секций.

 

ZAPROSZENIE

Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej wraz z Uniwersytetem w Białymstoku organizuje 26-29.09.2018r. w Augustowie „VI Forum Numizmatyczne: 100 rocznicа zakończenia Wielkiej wojnyOdzyskanie niepodległości przez kraje Europy środkowo-wschodniej. Forum służyć będzie wymianie naukowej i kulturalnej środowisk polskich z udziałem przedstawicieli Europy środkowo-wschodniej.

Jego celem będzie trwała i nieprzerwalna współpraca naukowa ze środowiskiem badaczy zajmujących się historią ziem Rzeczypospolitej Obojga (Trojga) Narodów w aspekcie wspólnego dziedzictwa dziejów Polski i krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem muzealników, archeologów, archiwistów i historyków. Zależy nam na uświadomieniu szerszym kręgom społeczeństwa wspólnego dziedzictwa poprzez aspekt dziejów i historii pieniądza.

Ważnym aspektem Forum będzie wypracowanie wspólnej strategii prowadzenia poszerzonych badań, dostępu do materiałów archiwalnych i muzealnych związanych z dziejami dawnej Rzeczypospolitej, a znajdujących się obecnie na terytorium Białorusi, Litwy i Ukrainy. Do współpracy przy realizacji Forum zapraszamy także badaczy z Europy środkowo-wschodniej zajmujących się szeroko pojętą tematyką wschodnią.

Tematem konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych z całej Europy na temat dziedzictwa kulturowego polsko-wschodniego oraz dziejów pieniądza w szerokim aspekcie kulturowym, gospodarczym i historycznym na ziemiach byłej Rzeczypospolitej (przedrozbiorowej), w ramach wspólnego dziedzictwa Europy od czasów antycznych po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem pieniądza szeroko rozumianego pogranicza. Forum ustali wzajemne relacje w dziedzictwie kulturowym pomiędzy pieniądzem, kulturą i rozwojem społecznym na przykładzie Polski i ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w granicach obecnych Republik: Białorusi, Litwy i Ukrainy). Pieniądz w tym aspekcie nie był jak dotychczas kompleksowo przebadany, dlatego zasługuje na większą uwagę.

Prezentowane poglądy i nowoodkryte materiały źródłowe zostaną opublikowane w wydawnictwie prezentującym osiągnięcia nauki w ostatnim okresie. Umożliwi to również badaczom zaznajomienie się z najnowszymi osiągnięciami polskiej i środkowo-europejskiej numizmatyki w zakresie wspólnych badań.

Miejsce realizacji Forum – Oficerski Yacht Club w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów. Organizatorzy zapewniają nocleg oraz wyżywienie na czas trwania Forum.

 

Białystok dn.03.08. 2018 r.                         Prof. nzw dr hab. Krzysztof Filipow