Здание музея

 

Хорошо охраняемая коллекция открыта для всех

 

Национальный музей в Кракове обладает наилучшей в мире коллекцией предметов польской нумизматики. К сожалению, по множеству причин, эта коллекция в течении почти 70 лет была доступна только исследователям, в тоже время общественность могла полюбоваться специально подобранными предметами экспонированными на временных выставках. Сегодня, впервые, стал доступным это известное собрание в специально для этих целей подготовленных залах.

            История коллекции началась в 1884 году с первыми, предметами нумизматики, переданными в дар, молодому, в то время пятилетнему, Национальному музею в Кракове.

До сегодняшнего дня, когда организации уже 134 года, подарки являются чрезвычайно важным, пожалуй главным, способом получения монет.

       Переломным для Музея и для той части его фондов был 1903 год, когда получили выдающуюся коллекцию Эмерика Гуттен-Чапского вместе с открытым два года раньше Музеем имени великого коллекционера. Она размещалась в XIX-вечном Дворце вместе с пристроенным к нему Павильоном, который спроектировал Тадеуш Stryjeński. Эта недвижимость, вместе с садом, помогли создать первый филиал нашего Музея, замечательный жест семьи Чапских вызвал наплыв многочисленных последующих подарков

Dobrze strzeżona kolekcja otwarta dla wszystkich.

 

 

           Muzeum Narodowy w Krakowie posiada najlepszą na świecie kolekcję numizmatów polskich. Niestety, z wielu różnych powodów kolekcja ta przez blizko 70 lat dostępna była jedynie badaczom, natomiast publiczność mogła podziwiać wyłącznie wybrane obiekty eksponowane na wystawach czasowych. Dzisiaj, po raz pierwszy, udostępniamy ten znakomity zbiór w specjalnie do tego celu przygotowanych salach.

           Historia kolekcji rozpoczęła się w 1884 roku perwszymi darami numizmatycznymi dla młodego, pięcioletniego wówczas Muzeum Narodowego w Krakowie. Do dzisiaj zresztą, gdy insytucja liczy już lat 134, dary są niezmiernie istotnym, bodaj głównym, sposobem pozyskiwania numizmatów.

           Przełomowy dla Muzeum i dla tej części jego zasobów był rok 1903, kiedy to pozyskaliśmy wybitną kolekcję Emerryka Hutten-Czapskiego wraz z otwartym dwa lata wcześniej muzeum imienia wielkiego kolekcjonera. Mieściło się ono w XIX-wiecznym Pałacyku wraz z dobudowanym do niego Pawilonem zaprojektowanym przez Tadeusza Stryjeńskiego. Nieruchomości te, wraz z ogrodem, pozwoliły utworzyć pierwszy Oddział naszego Muzeum, a wspaniały gest rodziny Czapskich spowodował napływ licznych następnych darów

 

Химера

Chimera na ogrodzeniu przed Pałacykiem Czapskich, autor H. Kunzek, 1909

Химера на ограде перед дворцами Чапских, автор H. Kunzek, 1909

 

           Сегодня наша коллекция насчитывает 106 тысяч предметов. На протяжении более 100 лет заботились о ней кураторы-специалисты, в том числе Maria Fredro--Boniecka, Stefan Skowronek, Janusz Reyman, Bogumiła Haczewska. В настоящее время в Нумизматическом кабинете, во главе с доктором Ярославом Bodzka работают шесть выдающихся экспертов.

          Вторая мировая война привела к закрытию Дворца Чапских, который после 1945 года был предназначен поочередно для выполнения различных музейных потребностей – от размещения дирекции музея и технических служб, до размещения там хранилищ и в т.ч. столовой.

          Действующее с 1996 года Общество друзей музея им. Эмерика Гуттен-Чапского многократно напоминало дирекции музея, что следовало бы вернуться к идее великого мецената и восстановить общедоступность его коллекции. В новой политической реальности в Польше, наконец, возникли условия, потому что личность графа Чапского перестала  находиться под запретом цензуры.

           В течение десятилетий Дворец подвергся, однако, значительному разрушению, а к тому же на его ремонт были нужны значительные суммы, которых Национальный Музей не имел в своем бюджете. Новые возможности открылись вместе с поступлением в Польшу европейского финансирования.

           Dzisiaj kolekcja nasza liczy 106 tysięcy obiektów. Przez ponad 100 lat opiekowali się nią kustosze-specjaliści, m.in. Maria Fredro-Boniecka, Stefan Skowronek, Janusz Reyman, Bogumiła Haczewska. Obecnie w Gabinecie Numizmatycznym, kierowanym przez dra Jarosława Bodzka pracuje sześcioro znakomitych znawców.

           Druga wojna światowa spowodowała zamknięcie Pałacyku Czapskich, który po 1945 roku przeznaczano kolejno do pełnienia różnych funkcji muzealnych - od siedziby dyrekcji i służb technicznych do urządzenia tam magazynów i m.in. stołówki.

           Działające od 1996 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego wielokrotnie przypominało dyrekcji Muzeum, że należałoby powrócić do idei wielkiego ofiarodawcy i przywrócić jego kolekcję świadomości społecznej. W nowej rzeczywistości politycznej w Polsce wreszcie zaistniały po temu warunki, ponieważ osoba hrabiego Czapskiego przestała być przedmiotem zapisów cenzuralnych.

          W ciągu dziesięcioleci Pałacyk uległ jednak znacznej degradacji, a zatem na jego wyremontowanie potrzebne okazały się duże sumy, których Muzeum Narodowe nie miało we własnym budżecie. Nowe możliwości otwarły się wraz z napłynięciem do Polski funduszy europejskich.

 

2 этаж, холл

I piętro, hol - stan przed i po remoncie

2 этаж, холл – состояние до и после ремонта.

 

2 этаж, холл

 

 

           В 2007 году мной создана Группа под руководством координатора проекта Mateusza Woźniaka и двух его заместителей: Lidii Kozieł-Siudut i Teresy Grzywny, приступила к разработке проекта «Европейского Центра Польской Нумизматики», который стал основой для обращения с просьбой о предоставлении средств. Приготовленная Группой  заявка с пояснениями, которая насчитывала 1000 страниц, спустя год была передана на рассмотрение.

          4 февраля 2009 года Министр Культуры и Национального Наследия, Bogdan Zdrojewski, огласил результаты 1 конкурса в разделе «Культура и культурное наследие» в Программе «Инфраструктура и окружающая среда». Из 113 поданных заявок, наша получила наивысшую оценку, с гордостью мы услышали, что Министр признал нам первое место, набрав 56 пунктов из 62 возможных.

          В мае 2009 года мы подписали договор на финансирование создания «Европейского Центра Польской Нумизматики» после реконструкции Дворца Чапских. Стоимость проекта оцениваемого на 23 миллиона должны были быть покрыты из средств Унии европейской в максимально возможном объеме, т.е. 19 миллионов злотых. Торжественное подписание договора состоялось в освобожденном от музейных предметов и оборудовании Дворце, его техническое и эстетическое состояние было плачевным. Трудно было даже себе представить нахождение в столь опустошенных помещениях гостей Музея и размещения в них экспозиции.

 

 

           W roku 2007 powołany przeze mnie Zespół pod kierunkiem koordynatora, Mateusza Woźniaka oraz dwóch zastępców koordynatora: Lidii Kozieł-Siudut i Teresy Grzywny, przystąpił do opracowania projektu „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej", który stał się podstawą do zawnioskowania o fundusze. Przygotowany przez Zespół wniosek aplikacyjny, który liczył 1000 stron(!), został po roku złożony do oceny.

           4 lutego 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, ogłosił wyniki I konkursu w Priorytecie „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe" w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko". Ze 113 złożonych wniosków nasz został oceniony najwyżej, z dumą usłyszeliśmy, że Minister przyznał nam pierwsze miejsce, po uzyskaniu 56 punktów z 62 możliwych.

           W maju 2009 roku podpisaliśmy umowę na sfinansowanie utworzenia Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej po zmodernizowaniu Pałacyku Czapskich. Koszty projektu oszacowane na 23 miliony miały być pokryte z funduszy unijnych w maksymalnej możliwej kwocie, tj. 19 milionуw złotych. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w opróżnionym ze zbiorów i sprzętów Pałacyku, którego stan techniczny i estetyczny był fatalny. Trudno było sobie nawet wyobrazić przyjęcie w tak zdewastowanych pomieszczeniach gości Muzeum i urządzenie w nich ekspozycji.

 

монета

монета

монета

монета

медаль

монета

монета

лестница

 

Klatka schodowa pawilonu muzealnego,projekt: T. Stryjeński, 1895.

Лестница музейного павильона, проект: Т. Stryeński, 1895 г.

 

 

           И все же именно в эти залы мы приглашаем сегодня общественность и исследователей. Представляем не только размещенные в семи залах экспозиции, но также по-современному оснащенные залы: мультимедиальный  и образовательный, помещение фондов, а также помещение для приемов. В стенах смонтировано современное оборудование: электричество, отопление, кондиционирование, охрана памятников.

           A jednak do tych właśnie sal zapraszamy dzisiaj publiczność i badaczy. Oferujemy nie tylko urządzoną w siedmiu pomieszczeniach ekspozycję, lecz także nowocześnie wyposażone sale: multimedialną i edukacyjną, zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia recepcyjne. W murach ukryto nowoczesne instalacje: elektryczne, grzewcze, klimatyzacji, ochrony zabytków.

 

 

интерьер 

Fryzy herbowe na ścianie salonu (stan obecny)

Гербовая лепнина на стенах гостиной (современный вид)

 

           Ввиду исторического характера здания ремонт был необычайно трудным. Поэтому мы были в постоянном контакте с воеводским реставратором и иными экспертами, а также с Общественным Комитетом Реставрации Памятников Кракова, который финансировал ремонтные работы на первом этапе.

          Реставрации подверглось не только само здание, но и его историческое оборудование, в частности панели стен и мебель в Павильоне, а также элементы размещенного в саду скульптуры и часть монет.

           Ze względu na zabytkowy charakter budynku remont byt niezwykle trudny. Dlatego byliśmy w stałym kontakcie z konserwatorem wojewódzkim i innymi ekspertami, także ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który zresztą dofinansował prace remontowe na pierwszym etapie.

           Pracom konserwatorskim poddano nie tylko sam budynek, ale i jego zabytkowe wyposażenie, zwłaszcza boazerię i meble w Pawilonie, a także elementy umieszczonego w ogrodzie lapidarium oraz część monet.

 

 

сейф 

Sejf Emeryka Hutten-Czapskiego, „Wertheim", Wiedeń, koniec XIX w.

Сейф Эмерика Гуттен-Чапского, фирмы „Wertheim", Вена, конец ХХ века.

 

           Ремонтные работы, проводимые согласно проекту Bożeny Stachurskiej, начаты были в октябре 2009 года, а закончены в декабре 2012. Одновременно шла подготовка аранжированного проекта экспозиции, а также программы деятельности Европейского Центра, торжественное открытие которого мы запланировали на 27 июня 2013 года. В ходе того второго,  заключительного этапа, кроме координатора Mateusza Woźniaka и сотрудников Нумизматического кабинета, привлечено было вновь много особ, в т.ч. Joanna Żychowska, Adrianna Gębala, Anna Wdzięczny. Все работы в Отделе Чапского контролировали члены дирекции Музея – каждый в подчиненном ему участке.

           Prace remontowe, prowadzone według projektu Bożeny Stachurskiej, rozpoczęte zostały w październiku 2009 roku, a zakończone grudniu 2012. Równolegle trwało przygotowanie projektu aranżacyjnego ekspozycji oraz programu działania Europejskiego Centrum, którego uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na 27 czerwca 2013 roku. W trakcie tego drugiego, realizacyjnego etapu, oprócz koordynatora Mateusza Woźniaka i pracowników Gabinetu Numizmatycznego, zaangażowanych było ponownie wiele osób, m.in. Joanna Żychowska, Adrianna Gębala, Anna Wdzięczny. Wszystkie prace w Oddziale Czapskich nadzorowali członkowie dyrekcji Muzeum - każdy w podległym mu zakresie.

 

 

интерьер 

Fryzy herbowe (stan obecny)

таблица

герб

 

          Большую поддержку нам была благосклонность и внимание со стороны министра культуры Богдана Zdrojewski, который несколько раз посетил Дворец во время проведения ремонта. Посещал нас также заместитель министра Monika Smoleń, научный секретарь в Министерстве культуры. Помогали нам также своим авторитетом лица, которые согласились войти в состав Наблюдательного Совета проекта, также Председатель  Henryk Woźniakowski и члены Общества Друзей Музея им. Эмерика Гуттен-Чапского. Особой опекой окружил наш проект, и в целом наш Музей господин адвокат Lech Kokociński.

 

           Wielkim wsparciem dla nas była życzliwość i zainteresowanie Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, który parokrotnie odwiedzał Pałacyk w trakcie trwania remontu. Wizytowała nas również wiceminister Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury. Pomagały nam ponadto swoim autorytetem osoby, które zgodziły się wejść w skład Komitetu Honorowego projektu, oraz Prezes Henryk Woźniakowski i Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Szczególną opieką otoczył nasz projekt, i w ogóle nasze Muzeum, pan mecenas Lech Kokociński.

 

химера

   

        Впервые в истории Национальный Музей в Кракове пригласит своих гостей в отстроенный и по-современному оборудованный Отдел Чапских. Состоит он из комплекса зданий и садов: Дворец вместе с возрожденным садом и скульптурами, соседним Домом Łozińskich с ново построенном административным зданием, где разместились офисы, хранилища и специализированные мастерские вместе с исследовательской лабораторией, в которых смогут работать специалисты, а также второй сад во дворе здания, где вскоре появится павильон, посвященный Józefowi Czapskiemu и иным членам этой знаменитой семьи.

           Будем надеяться, что Музей им. Эмерика Гуттен-Чапского будет излюбленном местом для нумизматов – профессионалов и коллекционеров, для общественности, для молодежи, для которой подготовлена большая образовательная программа, на конец для всех, кто захочет посетить этот зеленый оазис в центре Кракова, где на ограде «сидит» скульптура Химеры резьбы Henryka Kunzeka, подаренная Национальному Музею в 1909 году, чтобы «охраняла собрания музея».

"Хорошо охраняемая коллекция" сегодня находится в Вашем распоряжении.

 

Zofia Gołubiew

Директор Национального Музея в Кракове.

     

     Po raz pierwszy w historii Muzeum Narodowe w Krakowie zaprosi swoich gości do tak rozbudowanego i nowocześnie urządzonego Oddziału Czapskich. Składa się na niego kompleks budynków i ogrodów: Pałacyk wraz ze zrewitalizowanym ogrodem i lapidarium, sąsiednia Kamienica Łozińskich z nowo wzniesioną oficyną, gdzie znalazły się biura, magazyny i specjalistyczne pracownie oraz pokój kwerend, w którym pracować będą mogli specjaliści, a także drugi ogród na zapleczu Kamienicy, gdzie wkrótce powstanie pawilon poświęcony Józefowi Czapskiemu i innym członkom tej wybitnej Rodziny.

           Mamy nadzieję, że Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego będzie miejscem przyjaznym dla numizmatyków - specjalistów i kolekcjonerów, dla publiczności, dla młodzieży, dla której przygotowany został bogaty program edukacyjny, dla wszystkich wreszcie, którzy zechcą odwiedzić tę enklawę zieleni w centrum Krakowa, gdzie na ogrodzeniu „siedzi" rzeźba Chimery dłuta Henryka Kunzeka, darowana Muzeum Narodowemu w 1909 roku, aby „czuwała nad zbiorami muzeum".

„Dobrze strzeżona kolekcja" jest dziś do Państwa dyspozycji.

 

 

Zofia Gołubiew

dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

 

.

.

Источник информации:

„Przegląd Numizmatyczny” № 2 – 2013

www.przegladnumizmatyczny.pl